LỜI TRI ÂN
Đăng ngày 07/11/2013 bởi adminLỜI TRI ÂN

 

§Êt trêi chuyÓn dÇn sang ®«ng mang theo nh÷ng c¬n giã ®Çu mïa se l¹nh

B¸nh xe thêi gian cø quay m·i, rêi xa vßng tay ©u yÕm cña mÑ. T«i b¾t ®Çu b­íc ®i trªn con ®­êng häc vÊn ®Çy gian khæ vµ ch«ng gai nh­ng còng cã rÊt nhiÒu niÒm vui ®¸ng nhí. Mçi buæi tíi tr­êng, chóng t«i ®­îc kh¸m ph¸ v« vµn ®iÒu bÝ Èn, cø nh­ ®­îc b­íc vµo mét thÕ giíi diÖu k× vËy. ThÇy c« truyÒn cho chóng t«i nh÷ng ch©n trêi kiÕn thøc, d¹y dç chóng t«i nªn ng­êi. ThÇy c« - ng­êi ®· ®­a líp líp thÕ hÖ häc sinh ®Õn bÕn bê tri thøc b»ng tÊt c¶ søc lùc vµ niÒm tin cña m×nh. ChuyÕn ®ß nµy cËp bÕn vµ l¹i chuyÕn ®ß kia, nh­ mét hµnh tinh xoay quanh quü ®¹o cña nã, cø lu«n chuyÓn m·i theo dßng thêi gian

 

Thêi gian thÊm tho¸t tr«i ®i, m¸i tãc thÇy ®iÓm mµu, mµu cña bôi phÊn tr¾ng, mµu cña dßng thêi gian. Chóng t«i chØ ­íc mét ®iÒu r»ng: ThÇy sÏ m·i lµ ng­êi  chÌo ®ß, chuyªn trë nh÷ng chuyÕn ®ß kiÕn thøc nh­ng xin m¸i tãc kia ®õng chuyÓn mµu, xin cho nh÷ng nÕp nh¨n kia sÏ m·i lµ nô c­êi n¬i khoÐ miÖng.

 

 ThÇy cø ©m thÇm gieo h¹t, h¹t n¶y mÇm, lín lªn vµ ®¬m hoa kÕt tr¸i. §»ng sau ®ã lµ c¶ chuçi ngµy ch¨m sãc vµ nç lùc cña thÇy c«, dï ngµy n¾ng hay m­a, dï nãng bøc hay gi¸ l¹nh. C©y vÉn v­¬n lªn tõng ngµy, nã lín lªn trong sù yªu th­¬ng vµ chê ®îi cña nh÷ng ng­êi ­¬m mÇm xanh. §«i m¾t thÇy dâi theo tõng ngµy tr­ëng thµnh cña nã, tõ khi nã chØ lµ h¹t mÇm xanh ®Õn khi nã lín lªn vµ cøng c¸p. Nã kh«ng sî g× n÷a, dï trêi cã giã b·o, c©y vÉn ®øng ®ã, vÉn sèng t­¬i tèt, tho¶ m×nh trong thÕ giíi t­¬i ®Ñp. Ng­êi gieo h¹t mØm c­êi, nô c­êi cña sù h¹nh phóc!Các tin bài khác


1